Anatomy Staff

S.No

Name

 

1.     

Mr.  Sandeep Kumar Arya

E.M. Facility

2.     

Mrs. Pratibha Arora

 

3.     

Mr.  Dinesh Tomar

 

4.     

Mr.  Bhupender Kr. Gayakwar

 

5.     

Mr.  Binod Prasad

 

6.     

Mrs.Chanda Panwar

E.M. Facility

7.     

Mr.  Anurag Singh

E.M. Facility

8.     

Mr.  Arvind Dabas

 

9.     

Mr.  Mahesh Dutt

 

10.   

Mrs. Bhawna Satija

 

11.   

Mr.  Meharban Singh

E.M. Facility

12.   

Mr.  Madan Mohan Sharma

E.M. Facility

13.   

Mr.  K.P. Singh

 

14.   

Mr.  Ajay Kumar

 

15.   

Mr.  Pardeep Kumar Vaishnav

E.M. Facility

16.   

Mr.  Punit Kumar

 

17.   

Mrs.Kanta Kadyan

 

18.   

Mr.  Narender Kumar

 

19.   

Mrs.Vimla Joy

 

20.   

Ms. N. Veena

 

21.   

Mr.  Rajendra Singh

 

22.   

Mrs.Sharda Devi

 

23.   

Mr.  Parveen Kumar

 

24.   

Mr.  Vikas Kumar

 

25.   

Mr.  Inder Singh

 

26.   

Mr.  R.P. Manjhi

 

27.   

Mr.  Ram Kumar-II

 

28.   

Mr.  Shish Pal

 

29.   

Mr.  Vinod Kumar