Anatomy Staff

S.No

Name

 

1.     

Mr.  Manjeet Kapoor

HOD Office

2.     

Mr.  Sandeep Kumar Arya

E.M. Facility

3.     

Mrs.Meena Bhatia

 

4.     

Mrs. Pratibha Arora

 

5.     

Mr.  Ghanshyam

 

6.     

Mr.  Dinesh Tomar

 

7.     

Mr.  Bhupender Kr. Gayakwar

 

8.     

Mr.  Binod Prasad

 

9.     

Mrs.Chanda Panwar

E.M. Facility

10.   

Mr.  Anurag Singh

E.M. Facility

11.   

Mr.  Arvind Dabas

 

12.   

Mr.  Mahesh Dutt

 

13.   

Mrs. Bhawna Satija

 

14.   

Mr.  Meharban Singh

E.M. Facility

15.   

Mr.  Madan Mohan Sharma

E.M. Facility

16.   

Mr.  K.P. Singh

 

17.   

Mr.  Ajay Kumar

 

18.   

Mr.  Pardeep Kumar Vaishnav

E.M. Facility

19.   

Mr. Punit Kumar

 

20.   

Mrs.Kanta Kadyan

 

21.   

Mr.  Sudhir Srivastava

E.M. Facility

22.   

Mr.  Narender Kumar

 

23.   

Mr.  Raj Girish Mishra

E.M. Facility

24.   

Mrs.Vimla Joy

 

25.   

Mr.  Rajendra Singh

 

26.   

Mrs.Sharda Devi

 

27.   

Mr.  Parveen Kumar

 

28.   

Mr.  Vikas Kumar

 

29.   

Mr.  Inder Singh

 

30.   

Mr.  R.P. Manjhi

 

31.   

Mr.  Ram Kumar-II

 

32.   

Mr.  Shish Pal

 

33.   

Mr.  Vinod Kumar