Sr. Residents

S.No

Name

email

1.     

Dr. Chiman Kumari

 

2.     

Dr. Vishwajit R.

 

3.     

Dr. Surya Kanta Seth

 

4.     

Dr. Monica Baxla

 

5.     

Dr. K. Harisha

 

6.     

Dr. Parul Kaushal