Sr. Residents

S.No

Name

email

1.     

Dr. Surya Kanta Seth

 

2.     

Dr. Monica Baxla

 

3.     

Dr. K. Harisha

 

4.     

Dr. Parul Kaushal

 

5.     

Dr. Chetan Sahni

 

6.     

Dr. Jessy J.P.

 

7.     

Dr. Harshita Bhardwaj